Ugovor o nekretnini je pisani dogovor između onoga ko izdaje tj. prodaje nekretninu i novog vlasnika tj. stanodavca. On štiti i jednu i drugu ugovornu stranu definišući obaveze jedne strane prema drugoj. Bez obzira da li vi prodajete, tj. izdajete stan ili tragate za novom nekretninom, ovaj ugovor će vas sačuvati nepotrebnog stresa u slučaju da se druga strana ne ponaša kako je dogovoreno pre prodaje tj. najma.

Ugovor o nekretnini je obično bilateralan ugovor, ali u specifičnim situacijama može uključivati i treću stranu. Kao i sva druga pravna dokumenta on uključuje ponudu i osobu koja sa njom izlazi, i drugu stranu koja tu ponudu prihvata pod određenim uslovima. Ovi uslovi su precizirani u pravnom dokumentu koji uključuje nekoliko osnovnih elemenata:

1. Detalje o osobama koje su uključene u kupovinu tj. najam nekretnine.
2. Detaljan opis nekretnine i prostora koji se prodaje ili stavlja pod zakup.
3. Krajnju cenu i način na koji će iznos biti isplaćen;
4. Tačan datum do kada treba izvšiti plaćanje;
5. Takođe i provizija za naplatu ukoliko postoji;
6. Pečat ili verodostojne potpise svih ugovornih strana;
7. Ime insititucije koja je nadležna u slučaju rešavanja problema nastalih nepoštovanjem i kršenjem ugovora.

U slučaju da ste već angažovali agenciju koja će vas zastupati pri traženju nove nekretnine, to takođe treba biti pomenuto u ugovoru, ali i pre početka saradnje sa agencijom za nekretnine treba potpisati poseban ugovor o uslovima saranje i obavezama između agencije i vas. Agencije obično zastupaju svoje klijente trudeći se da sve vreme brinu o potrebama klijenta. Ipak, koliko daleko će agent ili agencija za nekretnine otići u ovome i koje su njene nadležosti zavisiće isključivo od toga kako ste ovo uredili posebnim ugovorom o saradnji i cenama usluga.